Suzuki Puchar Polski - Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Bali Bali („Organizator”), działająca na zlecenie firmy Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-378, ul. Połczyńska 10, która jest sponsorem nagród („Sponsor”).
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 3 lutego 2020 do dnia 9 lutego 2020.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Sponsora na stronie internetowej https://instagram.com/suzuki_polska
 5. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być osoba fizyczna niebędąca poniżej 18 roku życia, lub w przypadku osób niepełnoletnich, lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała zgodę na udział w konkursie opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce, która jest fanem Strony Sponsora.
 6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2 Zasady Konkursu

 1. Podczas trwania Konkursu Uczestnicy będą zamieszczać w komentarzu pod wpisem konkursowym zdjęcia, które będą odpowiedzią na zadanie konkursowe. Treść zadania: Podaj i opisz najlepszą akcję jaką zapamiętasz na zawsze z Pucharu Polski w Koszykówce?
 2. Jeden Uczestnik może zgłosić nielimitowaną ilość prac konkursowych.
 3. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Instagram.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni, lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile, wyłącznie po to, by zdobyć głosy w Konkursie.
 5. Za fikcyjny profil może zostać uznane przez Organizatora to konto w serwisie Facebook.com, którego zdjęcie profilowe lub jego brak, brak aktywności na tablicy, brak znajomych i inne zauważalne cechy profilu osobowego w Serwisie Instagram wzbudzą podejrzenia Organizatora.

§ 3 Nagrody

 1. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Sponsor i on odpowiada za wydanie tych nagród.
 2. Nagrodą dla jednej najciekawszej odpowiedzi jest podwójna wejściówka na wszystkie dni SUZUKI PUCHAR POLSKI 13-16 luty w Warszawie na Arenie Ursynów.
 3. Zwycięzcę wybiera jury składające się z przedstawiciela po stronie Sponsora oraz przedstawiciela strony Organizatora.
 4. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach ani na nagrody innego rodzaju.
 5. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 po zakończeniu Konkursu poprzez informację na Stronie https://instagram.com/suzuki_polska
 6. Zwycięzcy są zobowiązani do podawania swoich danych teleadresowych najpóźniej do 2 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
 7. W przypadku nieprzedstawienia przez Uczestnika informacji, o której mowa w pkt 6 powyżej w terminie podanym w pkt. 6 powyżej i nie zgłoszenia się po nagrodę, Uczestnik ten traci prawo do nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany.
 8. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 4 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: anna.weber@cookstory.pl
 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Złożenie reklamacji lub odmowa jej uwzględnienia przez Organizatora nie ogranicza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator oraz Sponsor.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie związanych z korzystaniem w celach opisanych w Regulaminie z przesłanych materiałów („Cele przetwarzania”). Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych Celów przetwarzania, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty biorące udział w realizacji Konkursu, w tym weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków Regulaminu. Odbiorcami Państwa danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. agencje reklamowe, domy mediowe, media społecznościowe, dysponenci mediów i powierzchni reklamowych, kancelarie prawne, firmy księgowe, dostawcy usług IT, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne), w zakresie w jakim jest to uzasadnione podanymi powyżej Celami przetwarzania lub związane z przechowywaniem danych osobowych. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw spoza EOG. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W celu realizacji poważnych uprawnień w stosunku do Sponsora mogą Państwo wysłać wiadomość na adres email: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Sponsora: inspektor@suzuki.com.pl. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W zamian za możliwość uczestnictwa w Konkursie, Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie odpowiedzi na stronie https://instagram.com/suzuki_polska wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Sponsora materiałów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Sponsora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, również poza terenem UE, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Sponsora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych materiałów w Polsce, jak również poza terenem UE. W szczególności Sponsor może wykorzystywać materiały zgłoszone do konkursu na następujących polach eksploatacji:
  • wykorzystanie jako podstawy do przygotowania reklamy w dowolnej formie i technice,
  • powielanie dowolna techniką,
  • utrwalanie na każdego rodzaju materiale w sposób trwały i nietrwały,
  • wykorzystywanie na materiałach promocyjnych i materiałach CI (Corporate Indetity),
  • wykorzystanie w każdej formie i technice reklamy,
  • wykorzystanie na billboardach, plakatach i wszelkich nośnikach reklamy zewnętrznej,
  • publikowanie w prasie, ulotkach,
  • zwielokrotnianie dowolną techniką,
  • wprowadzanie do obrotu,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie,
  • wystawienie,
  • wyświetlenie,
  • najem,
  • dzierżawa,
  • nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
  • nadanie za pomocą satelity, Internetu, wszelkich innych technik telekomunikacyjnych,
  • równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
  • sporządzania cyfrowego serwisu do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów opracowań (abstraktów),
  • wprowadzania serwisu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika,
  • rozpowszechniania serwisu w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem utworu w pamięci RAM.
 2. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać wobec Sponsora osobistych praw majątkowych do zdjęć zgłoszonych do Konkursu, w szczególności w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem utworu lub decydowania o pierwszej publikacji. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 3. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że posiadają pisemne zgody wszystkich osób, których wizerunek został utrwalonych na materiałach zgłoszonych do Konkursu, zezwalające Sponsorowi nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian z ważnych i uzasadnianych powodów niniejszego Regulaminu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 4. Miejscem wydania nagród jest siedziba Organizatora. Tym niemniej Organizator na swój koszt dokona ich wysyłki powierzając je w tym celu profesjonalnemu przewoźnikowi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie nagrody.