Media

Masz pytania, sugestie lub wątpliwości?

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do dalszej naszej współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania danych, w szczególności prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • przesyłania Informacji marketingowych (w tym informacji handlowych i PR-owych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, jazdach testowych, wydarzeniach, a także zaproszeń na wydarzenia,
  • odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej,
  • do realizacji innych działań marketingowych i informacyjnych

- zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, drukarnie, dostawcy usług IT, call center, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne) w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Celów Przetwarzania, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych. W przypadku działań marketingowych SMP odbiorcami danych mogą być autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Suzuki Motor Poland mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres e-mail: dane.osobowe@suzuki.com.pl). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

* pole wymagane.

Suzuki

SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa

Infolinia Suzuki: 22 899 88 98