Media

Masz pytania, sugestie lub wątpliwości?

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do dalszej naszej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami o odpowiedzialności cywilnej stron. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, do dnia 25 maja 2018 r., stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. przesyłania Informacji marketingowych (w tym informacji handlowych i PR-owych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, jazdach testowych, wydarzeniach, a także zaproszeń na wydarzenia,
  2. odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej,
  3. do realizacji innych działań marketingowych - zwanych dalej: „Celami Przetwarzania” Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a do dnia 25 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

    Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Suzuki Motor Poland oraz podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe (w tym stosowni pracownicy takich podmiotów).

    Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Suzuki Motor Poland będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Suzuki Motor Poland usługi kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).

    Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Suzuki Motor Poland mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: dane.osobowe@suzuki.com.pl). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl (dotyczy okresu po dniu 25 maja 2018 r.). Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Suzuki

SUZUKI MOTOR POLAND Sp z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa